6 stycznia 2017

Aktualności

 
 
 
 
 
 
Projekt

„Nowe Miejsca w E-Maluchu”

w ramach

Oś X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

CEL GŁÓWNY: Wzrost poziomu aktywności zawodowej, zdolności do zatrudnienia oraz utrzymania zatrudnienia 20 kobiet z Łodzi sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, w terminie 01.06.2021 – 30.11.2022.

Cele szczegółowe: Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w postaci instytucjonalnej.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 631 767,50 zł
W TYM DOFIANSOWANIE: 574 908,42zł
TERMIN REALIZACJI: 01.06.2021 – 30.11.2022

 

 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/EFS/2021 – W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Dotyczące dostawy wyposażenia placówki, placu zabaw oraz zabawek na potrzeby realizacji projektu „Nowe Miejsca w E-Maluchu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

INFORMACJE OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

FORMULARZ OFERTOWY

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

 
 

 
 

E-Maluch s.c. Małgorzata Piekarska, Rafał Raj realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Dotacja na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstwa E-Maluch s.c. Małgorzata Piekarska Rafał Raj

Celem projektu jest: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Dofinansowanie projektu z UE: 220 979,31 zł

 
 

 
 
 
 
Projekt

„E-MALUCHY W ŁODZI”

w ramach

Oś X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

CEL GŁÓWNY: Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz utrzymanie zatrudnienia 15 osób z województwa łódzkiego sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 15 nowych miejsc opieki nad dziećmi w okresie 10.06.2020 – 10.12.2021.

Cele szczegółowe: Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w postaci instytucjonalnej.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 441 781,25 zł.
W TYM DOFINANSOWANIE: 402 020,93
TERMIN REALIZACJI: 01.02.2020 – 31.12.2021

DEKLARACJA

FORMULARZ

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH

OŚWIADCZENIE O STATUSIE NA RYNKU PRACY

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

REGULAMIN

UMOWA

 
 

 
 
 

„PUNKT PRZEDSZKOLNY E-MALUCH”

w ramach

Oś XIEdukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

CEL GŁÓWNY: Zwiększenie uczestnictwa 20 dzieci z terenu miasta Łodzi w okresie 01.09.2020 – 31.03.2021 w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, poprzez utworzenie i funkcjonowanie 20 nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienia jakości i zakresu świadczenia usług edukacyjnych poprzez rozszerzanie oferty OWP o organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających na rzecz zwiększenia szans edukacyjnych dzieci w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów

WARTOŚĆ PROJEKTU: 483.750,00 zł.
W TYM DOFIANSOWANIE: 411.187,50
TERMIN REALIZACJI: 2019.10.01 – 2021.11.30

DEKLARACJA

FORMULARZ

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

REGULAMIN

UMOWA

 
 

 
 

HARMONOGRAM PROJEKTU E-MALUCH EDUKUJE II

DEKLARACJA

FORMULARZ

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

REGULAMIN

REGULAMIN – aktualizacja

UMOWA

 
 

 
 

HARMONOGRAM PROJEKTU E-MALUCH EDUKUJE

DEKLARACJA

FORMULARZ

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

UMOWA

 
 

STATUT ŻŁOBKA – PRĄDZYŃSKIEGO

 

STATUT ŻŁOBKA – INFLANCKA

 

STATUT ŻŁOBKA – KOPANKA

 

 

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

 


 
 

HARMONOGRAM PROJEKTU E-MALUCH W PIOTRKOWIE

REGULAMIN

DEKLARACJA

FORMULARZ

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE STATUS

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH

REGULAMIN REKRUTACJI

UMOWA

ZMIENIONY REGULAMIN

ZAKRES ZMIAN W REGULAMINIE


 
 
 

HARMONOGRAM PROJEKTU E-MALUCH W OPOCZNIE

REGULAMIN

DEKLARACJA

FORMULARZ

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE STATUS

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH

REGULAMIN REKRUTACJI

UMOWA

ZMIENIONY REGULAMIN

ZAKRES ZMIAN W REGULAMINIE

 

 
 
 

HARMONOGRAM PROJEKTU E-MALUCH W OPOCZNIE

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DEKLARACJA

FORMULARZ

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE STATUS

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

REGULAMIN REKRUTACJI

UMOWA

 

 
 

HARMONOGRAM PROJEKTU PRZYJAZNY W E-MALUCH

DEKLARACJA

FORMULARZ

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

OŚWIADCZENIE O STATUSIE

OŚWIADCZENIE DANE OSOBOWE

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH

REGULAMIN

UMOWA UCZESTNICTWA

STATUT ŻŁOBKA

 

 

HARMONOGRAM PROJEKTU EDUKACJA W E-MALUCHU

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

OŚWIADCZENIE DANE OSOBOWE

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH

REGULAMIN

UMOWA

 

 
 
W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, pod nazwą „Maluchy w E-Maluchu”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruję zapytanie o przedstawienie oferty, w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na usługę dot. zakupu usług cateringowych dla dzieci do 3 roku życia do żłobka w Ksawerowie ul. Łódzka 106.

 

 
Zapraszamy do zapoznania się z treścią oferty i zapytania ofertowego

 

 

FORMULARZ OFERTOWY
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU/NIESPEŁNIANIU KLAUZUL SPOŁECZNYCH
ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU

 

 
 
Przedszkole w Emaluch
 
 

 
 
Rozpoczął się nabór dzieci do grupy Żłobkowej i Przedszkolnej w Ksawerowie
Zapraszamy 🙂
 
 
e-maluch_3_banner_10800x1200
95-054 Ksawerów, ul. Łódzka 106
Tel. 669 557 485
 
 
 
opis-glowny


HARMONOGRAM PROJEKTU „Maluchy w E-maluchu”