6 stycznia 2017

Aktualności

Projekt

„E-MALUCHY W ŁODZI”

w ramach

Oś XIEdukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
Działanie XI.1 Wysoka Jakość Edukacji

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

CEL GŁÓWNY: Zwiększenieszans na zatrudnienie oraz utrzymanie zatrudnienia 15 osób z województwa łódzkiego sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 15 nowych miejsc opieki nad dziećmi w okresie 10.06.2020 – 10.12.2021.

Cele szczegółowe: Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w postaci instytucjonalnej.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 441 781,25 zł.
W TYM DOFIANSOWANIE: 353 425,00zł
TERMIN REALIZACJI: 2021.12.10 – 2020.06.10

DEKLARACJA

FORMULARZ

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH

OŚWIADCZENIE O STATUSIE NA RYNKU PRACY

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

REGULAMIN

UMOWA


„PUNKT PRZEDSZKOLNY E-MALUCH”

w ramach

Oś XIEdukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

CEL GŁÓWNY: Zwiększenie uczestnictwa 20 dzieci z terenu miasta Łodzi w okresie 01.09.2020 – 31.03.2021 w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, poprzez utworzenie i funkcjonowanie 20 nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienia jakości i zakresu świadczenia usług edukacyjnych poprzez rozszerzanie oferty OWP o organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających na rzecz zwiększenia szans edukacyjnych dzieci w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów

WARTOŚĆ PROJEKTU: 737 462,50 zł.
W TYM DOFIANSOWANIE: 671 090,87
TERMIN REALIZACJI: 2018.07.01 – 2020.03.31

DEKLARACJA

FORMULARZ

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

REGULAMIN

UMOWA


HARMONOGRAM PROJEKTU E-MALUCH EDUKUJE II

DEKLARACJA

FORMULARZ

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

REGULAMIN

UMOWA


HARMONOGRAM PROJEKTU E-MALUCH EDUKUJE

DEKLARACJA

FORMULARZ

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

UMOWA


STATUT ŻŁOBKA – PRĄDZYŃSKIEGO


STATUT ŻŁOBKA – INFLANCKA


STATUT ŻŁOBKA – KOPANKA


RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

 


HARMONOGRAM PROJEKTU E-MALUCH W PIOTRKOWIE

REGULAMIN

DEKLARACJA

FORMULARZ

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE STATUS

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH

REGULAMIN REKRUTACJI

UMOWA

ZMIENIONY REGULAMIN

ZAKRES ZMIAN W REGULAMINIE


HARMONOGRAM PROJEKTU E-MALUCH W OPOCZNIE

REGULAMIN

DEKLARACJA

FORMULARZ

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE STATUS

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH

REGULAMIN REKRUTACJI

UMOWA

ZMIENIONY REGULAMIN

ZAKRES ZMIAN W REGULAMINIE


HARMONOGRAM PROJEKTU E-MALUCH W OPOCZNIE

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DEKLARACJA

FORMULARZ

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE STATUS

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

REGULAMIN REKRUTACJI

UMOWA


HARMONOGRAM PROJEKTU PRZYJAZNY W E-MALUCH

DEKLARACJA

FORMULARZ

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

OŚWIADCZENIE O STATUSIE

OŚWIADCZENIE DANE OSOBOWE

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH

REGULAMIN

UMOWA UCZESTNICTWA

STATUT ŻŁOBKA


HARMONOGRAM PROJEKTU EDUKACJA W E-MALUCHU

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

OŚWIADCZENIE DANE OSOBOWE

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH

REGULAMIN

UMOWA


W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, pod nazwą „Maluchy w E-Maluchu”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruję zapytanie o przedstawienie oferty, w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na usługę dot. zakupu usług cateringowych dla dzieci do 3 roku życia do żłobka w Ksawerowie ul. Łódzka 106.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią oferty i zapytania ofertowego

 

FORMULARZ OFERTOWY
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU/NIESPEŁNIANIU KLAUZUL SPOŁECZNYCH
ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU


Przedszkole w Emaluch

Rozpoczął się nabór dzieci do grupy Żłobkowej i Przedszkolnej w Ksawerowie
Zapraszamy 🙂
e-maluch_3_banner_10800x1200
95-054 Ksawerów, ul. Łódzka 106
Tel. 669 557 485
opis-glowny


HARMONOGRAM PROJEKTU „Maluchy w E-maluchu”