Jednym z głównych zadań Poradni jest diagnoza dzieci i młodzieży oraz rodzin pod kątem systemowym. Na badanie zgłaszane są dzieci i młodzież przez rodziców lub prawnych opiekunów. Młodzież pełnoletnia może zgłaszać się samodzielnie.  Proces diagnozowania jest wieloetapowy i zależny od zgłaszanego problemu. W zależności od trudności z jakimi boryka się dziecko oraz jego najbliżsi, specjalista diagnozujący dziecko dobiera odpowiednie metody i testy badawcze. W ramach diagnozy zazwyczaj odbywa się wywiad z rodzicami, opiekunami prawnymi, obserwacja dziecka, próby eksperymentalno-badawcze, testy projekcyjne itd. Prawidłowa diagnoza jest podstawą do zaproponowania rodzinie dalszych działań w stosunku do dziecka, jego rodziny, środowiska szkolnego i rówieśniczego. Działania te mają charakter: profilaktyczny, korekcyjny, terapeutyczny, psychoedukacyjny, wychowawczy.

  • diagnozę dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii (zakończoną wydaniem opinii honorowanej przez wszystkie placówki oświatowe)
  • badania psychologiczne w związku z trudnościami rozwojowymi, ocenę rozwoju psychoruchowego dziecka
  • diagnozę poziomu dojrzałości emocjonalno-społecznej
  • diagnozę inteligencji
  • diagnozę gotowości szkolnej dzieci 5-6 letnich (zakończoną wydaniem opinii o gotowości szkolnej lub jej braku, odroczeniu obowiązku szkolnego lub wcześniejszego rozpoczęcia edukacji szkolnej)
  • diagnozę gotowości przedszkolnej
  • diagnozę logopedyczną
  • diagnozę preferencji edukacyjno–zawodowych
  • diagnozę w kierunku uzdolnień
  • diagnozę integracji sensorycznej