Zapraszamy na bezpłatną terapię w ramach wczesnego wspomagania rozwoju realizowaną na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez Zespół Opiniujący w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.Przystań Terapeutyczna jest psychologiczno – terapeutyczną poradnią niepubliczną, działającą na prawach poradni publicznej. Możemy wydawać opinie i zaświadczenia, które honorowane są w przedszkolach, szkołach, sądach, komisjach edukacyjnych i innych placówkach publicznych.

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka pomagamy w:

  • rozwoju motorycznym, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku
  • udzielaniu pomocy rodzinie w zakresie kształtowania postaw pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych na nie reakcji
  • pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dziecko dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów społecznych, w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii i samodzielności, na miarę jego możliwości
  • zapobieganiu występowaniu lub pogłębianiu się nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka