Naszą misją jest niesienie pomocy dzieciom, młodzieży, ich rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom. Swoją opieką obejmujemy dzieci od urodzenia do ukończenia edukacji w szkole ponadgimnazjalnej. Oferujemy także pomoc osobom dorosłym: indywidualnie, parom i rodzinom. Prowadzimy działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną, wychowawczą, doradczą i edukacyjną.

Przystań Terapeutyczna jest psychologiczno – terapeutyczną poradnią niepubliczną, działającą na prawach poradni publicznej. Możemy wydawać opinie i zaświadczenia, które honorowane są w przedszkolach, szkołach, sądach, komisjach edukacyjnych i innych placówkach publicznych.

konsultacja i terapia psychologiczna    psychoterapia    logopedia    doradztwo edukacyjne i zawodowe
integracja sensoryczna    logopedia neurologopedia
rehabilitacja ruchowa    fizjoterapia

Jak działamy?

Proces diagnostyczny rozpoczynamy od wnikliwej obserwacji, wywiadu oraz przeprowadzenia rzetelnych badań, których wyniki są dokładnie analizowane przez nasz Zespół. Na tej podstawie zostaje postawiona diagnoza. W kolejnym etapie prowadzimy profesjonalną terapię, wspieramy, rozwijamy i pomagamy przezwyciężać trudności. Diagnozujemy trudności dydaktyczne, społeczne i emocjonalne.

Przystań Terapeutyczna jest psychologiczno – terapeutyczną poradnią niepubliczną, działającą na prawach poradni publicznej. Możemy wydawać opinie i zaświadczenia, które honorowane są w przedszkolach, szkołach, sądach, komisjach edukacyjnych i innych placówkach publicznych.

Dla dzieci, które posiadają stosowną opinię, prowadzimy bezpłatną terapię w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Zgodnie z aktualnym prawem oświatowym wydajemy opinie dotyczące:

  • ogólnego poziomu rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego
  • przyczyny trudności w nauce, ryzyko wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) i inne
  • przyspieszenia obowiązku szkolnego
  • odroczenia od obowiązku szkolnego
  • gotowości przedszkolnej
  • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom
  • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce
  • specjalistyczne opinie diagnostyczne i zaświadczenia lekarskie

Przystań Terapeutyczna nie posiada uprawnień do wydawania orzeczeń (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci – Dz.U. 2017 poz. 1635) oraz opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka (Dz. U. , poz.60., art. 314, ust. 2 z dnia 14 grudnia 2016) . Istnieje jednak możliwość przeprowadzenia niezbędnych badań diagnostycznych, które następnie należy dostarczyć do poradni publicznej, w celu wystawienia orzeczenia lub opinii.
Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne i odpłatne.